Menu
ประวัติความเป็นมา

ความหมายตราสัญลักษณ์  คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 

ตาชั่ง-พระขรรค์  หมายถึง ความเที่ยงตรงที่บ่งบอกได้ถึงความยุติธรรม  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน

พานรัฐธรรมนูญ  หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวแทนของความเป็นประชาธิปไตยในราชอาณาจักรไทย

ลายไทย  หมายถึง การบ่งบอกถึงความเป็นไทยที่มีความอ่อนช้อยและความงดงามที่มีระเบียบในตัวเอง

ริบบิ้นสีแดง  หมายถึง การผูกความสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสีแดงนั้นยังหมายถึงชาติที่เป็นศูนย์กลางของความเป็นไทย

 

ความเป็นมาพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 
 

          ได้บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม อย่างมีบูรณาการ เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านกระบวนการยุติธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี แต่สถานะดังกล่าวมีความไม่มั่นคง
 

          ดังนั้น จึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และราชการเป็นคณะกรรมการพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นฝ่าย เลขานุการ

 

บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 

          มี บทบาทสำคัญในการเป็นเวทีสะท้อนปัญหาและประสานความร่วมมือของหน่วยงานใน กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้การพัฒนากระบวนการยุติธรรมมีความเป็นเอกภาพ

 

 

พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549


พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 บัญญัติขึ้นโดยวัตถุประสงค์

ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การบูรณาการและประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในกระบวน

การยุติธรรมและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาคประชาสังคมในภาพรวม ที่มีอยู่หลายองค์กร มีหน้าที่

ความรับผิดชอบและภารกิจทางด้านงานยุติธรรมกระจัดกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของต่างกระทรวง

และกรม ซึ่งแต่ละองค์กรมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไปตามภารกิจ โดยยังไม่มี

องค์กรกลางรับผิดชอบในการประสาน สนับสนุน วางแผนและกำหนดทิศทางนโยบายให้ไปสู่จุดหมาย

เดียวกัน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

 

 

อำนาจหน้าที่
 

 

1.  จัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

     กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
 

 

2.  เสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานยุติธรรม

 

     ต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งพิจารณาในประเด็นที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา
 

 

3.  ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อแก้ไข

 

     ข้อขัดข้องที่เป็นปัญหาอุปสรรค ร่วมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริหารงาน

 

     ยุติธรรม ในภาพรวม
 

 

4.  ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการ

 

     ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม ตลอดจนกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคม

 

     ในปัจจุบัน
 

 

5.  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารยุติธรรม โดยวิธีการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม

 

     หรือเสนอแนะแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติมีภารกิจหลัก ดังนี้

 

1.  กำหนดนโยบายการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม โดยจัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม

 

     แห่งชาติและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
 

 

2.  ประสานการบริหารงานยุติธรรมของหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

 

     ยุติธรรมเพื่อให้เกิดบูรณาการในภาพรวมที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและการพัฒนาประเทศ
 

 

3.  กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ