การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ครั้งที่ 2/2558

Keyword:    

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1-2 สำนักงานกิจการยุติธรรม

นายมนัส  สุขสวัสดิ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ครั้งที่ 2/2558 โดยมีนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผุู้แทนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....และแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาล่ามที่มีความเข้าใจภาษาและกฏหมาย 

Comments

    ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after three months has been disabled.