FEATURED

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒

เมื่อวันอังคารที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โดยมีนายสมณ์  พรหมรส รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ร่วมด้วยฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการทั้ง ๗ ชุด เพื่อพิจารณา นโยบาย ทิศทาง พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บท และแนวทางการบูรณาการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ

นายสมณ์  พรหมรส รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

การสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาการฯ ครั้งที่ 1/255

นายสมณ์ พรหมรส รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานสัมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อหารือแนวทางและเตรียมความพร้อมของสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมของคณะอนุกรรมการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไอ ธารา จ.เพชรบุรี 

โครงการเวทีปฏิรูปประเทศไทย : เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม (เวที ๔ ภาค เสียงประชาชน

กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (FNF)  เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป (Reform Now Network) และมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย (Scenario Thailand) จัดโครงการเวทีปฏิรูปประเทศไทย : เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม (เวที ๔ ภาค เสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนการปฏิรูป)  ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ จังหวัดนครปฐม  โดยผลที่ได้รับจากโครงการ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป

โครงการเวทีปฏิรูปประเทศไทย : เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม (เวที ๔ ภาค เสียงประชาชน

 

กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (FNF)  เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป (Reform Now Network) และมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย (Scenario Thailand) จัดโครงการเวทีปฏิรูปประเทศไทย : เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม (เวที ๔ ภาค เสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนการปฏิรูป)  ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสงขลา  โดยผลที่ได้รับจากโครงการ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ทำเนียบรัฐบาล
ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการฯ และสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการฯ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นวาระที่สำคัญ คือ เห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ และกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ให้เป็นรูปธรรม

เตรียมพร้อมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
นายกอบเกียติ กสิวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าพบ
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดและจัดขึ้น ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ปปส.เวิร์กช๊อปบำบัดยาเสพติด

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ นพ.ภาสกร  ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นบุคลากรในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางและเสริมทักษะการปฏิบัติงานบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

น้ำยาตรวจปัสสาวะ

นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ พร้อมนายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์ และนายดำรง ทองศรี รองปลัด อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมจัดทำโครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2557 และส่งมอบชุดน้ำยาตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติด จำนน 62,500 ชุด ให้กับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 31,250 ชุด และเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 31,250 ชุด เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง และวัยเสี่ยงผู้ต้องขังในเรือนจำ 

ตำรวจ-ทหาร ค้นเรือนจำคลองเปรม

 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ ผบ.เรือนจำกลางคลองเปรม พร้อมด้วย พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบ.ตร.และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ แถลงผลการบุกตรวจค้นเรือนจำกลางคลองเปรมแดน 2 เพื่อจับกุม นักโทษชายณัฐวุฒิ  หอมชื่น นักโทษแดน 2 คดียาเสพติดและถูกศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิต แต่ยังมีพฤติกรรมค้ายาเสพติดจากในเรือนจำกลางคลองเปรม ผลตรวจค้นพบโทรศัพท์มือถือ 20 เครื่อง อาวุธมีด และของมีคมอื่น ๆ รวมเกือบ 70 เล่ม ซุกซ่อนในท่อน้ำภายในเรือนจำ จากการจับคุมครั้งนี้ขยายผลมาจากการจับกุมยาเสพติดรายย่อย โดยผู้ต้องหาได้ให้การซัดทอดว่าสั่งซื้อยาเสพติดมาจากนายณัฐวุฒิ  หอมชื่น อย่างไรก็ตาม เรือนจำคลองเปรมมีระบบตรวจค้นป้องกันไม่ให้นำโทรศัพท์มือถือหรือวัตถุผิดกฎหมายเข้ามาในเรือนจำอยู่แล้ว แต่เนื่องจากเรือนจำมีพื้นที่คุมขังกว้าง ทำให้การดูแลตรวจตราจากเจ้าหน้าที่มีไม่ทั่วถึง ซึ่งหลังจากนี้จะตรวจสอบและคุมเข้มมากยิ่งขึ้นและจะปรับปรุงระบบตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือให้ครอบคลุมทั่วทั้งเรือนจำ

ยธ.ชง งบ 120 ล. ประกันตัวผู้ต้องหายากจนคดีลหุโทษ

ยธ.ชง งบ 120 ล. ประกันตัวผู้ต้องหายากจนคดีลหุโทษ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นายธวัชชัย  ไทยเขียว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เสนอโครงการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบรอบ 88 พรรษา โดยจะนำงบประมาณกองทุนยุติธรรม จำนวน  120 ล้านบาท มาช่วยประกันตัวผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีจากศาลจำนวน 59,000 ราย ที่ต้องโทษคดีลหุโทษ เช่น คดีการพนัน คดีบุรุกที่ดินรัฐ หรือบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งผู้ต้องขังเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน ไม่มีเงินเพื่อประกันตัวออกไปสู้คดี ซึ่งจะเสนอ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ได้ประสานกับ นายวิทยา  สุริยะวงค์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อประสานให้ทางกรมราชทัณฑ์พิจารณาคัดกรองผู้ต้องขัง โดยโครงการนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหานักโทษล้นคุกแล้ว ยังทำให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าทียมได้รับความเป็นธรรมและช่วยให้ผู้กระทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจมีโอกาสกลับตัวตามระบบยุติธรรมพื้นฐานได้ 

กระบวนการยุติธรรม

สำนักงานกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยรายงานหัวข้อ “ดัชนีชี้วัดการเข้าถึงความยุติธรรมของไทย : เสียงสะท้อนจากประชาชนสู่การเปลี่ยนแปลง” จัดทำโดยนายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ระบุว่า ปัญหากระบวนการยุติธรรมที่ได้คะแนนต่ำ คือ ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน การบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ในส่วนนี้ก็ยังมีนักวิชาการบางท่าน ติงว่าจะต้องปรับปรุงในเรื่องของการวิจัยยังขาดการเจาะจงเฉพาะกลุ่ม และองค์ประกอบย่อยหลายส่วนที่ทับซ้อนกันเยอะเกินไป แต่ก็แสดงความคิดเห็นตรงกันว่าปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรัฐยังไม่ได้ให้ความรู้ประชาชนอย่างทั่วถึง ดังนั้นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีความยุติธรรม จึงต้องมองในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองและภาคประชาชนโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำของประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เซ็น MOU กับ ตำรวจ แจ้งสิทธิให้เหยื่อรับเงินเยียวยา

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เซ็น MOU กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมี พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานเซ็น MOU โดยประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมระหว่างตำรวจและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อให้โรงพักทั่วประเทศ แจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา