FEATURED

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒

เมื่อวันอังคารที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โดยมีนายสมณ์  พรหมรส รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ร่วมด้วยฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการทั้ง ๗ ชุด เพื่อพิจารณา นโยบาย ทิศทาง พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บท และแนวทางการบูรณาการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

งานแถลงข่าวโครงการประกวดหนังสั้นความยุติธรรมปี 4 และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องกระบวนการยุติธรรม ผ่านโครงการประกวดหนังสั้นความยุติธรรมปี 4 ในหัวข้อเรื่อง หนัง (ว่าด้วย) กรอบ พร้อมทั้ง ได้จัดงานแถลงข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมชมการประกาศผลหนังสั้นที่ได้รับการคัดเลือก ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 

นักโทษแหกคุก ไฟดูดหนีไม่รอด

วันที่ 4 มกราคม 2557 นายระพินทร์  นิชานนท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้รับรายงานจากผู้คุมเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ว่ามีนักโทษชายพยายามจะปีนกำแพงเรือนจำเพื่อหลบหนี แต่ถูกไฟฟ้าช็อตได้รับบาดเจ็บสาหัสติดคาลวดหนามบนกำแพง

พงศพัศตรวจชุมชนต้านยา วัดดวงแขดันให้เป็นบ้านอุ่นใจ

วันที่ 3 มกราคม 2557 พ,ต.อ.พงศพัศ  พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน ลงพื้นที่ชุมชนวัดดวงแข เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

การประชุมกองบรรณาธิการวารสารกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมกองบรรณาธิการวารสารกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง Peridot 3 โรงแรมริชมอนด์ เพื่อพิจารณาคุณภาพบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ ๗ เล่มที่ ๑ พร้อมทั้งเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำข้อเสนอวารสารฉบับพิเศษเพื่อขอรับทุนอุดหนุน การจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 

 

พิธีมอบทุนสนับสนุนการผลิตหนังสั้น

ในวันที่ 8 เมษายน  2557 นายวิทยา  สุริยะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และ Mrs.Katrin Bannach ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย ได้มอบทุนสนับสนุนการผลิตหนังสั้น ให้แก่ทีมผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 10 ทีม ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การประกวดหนังสั้นปีที่ 4 หัวข้อ “หนัง (ว่าด้วย) กรอบ” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตหนังสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการประกวดหนังสั้นความยุติะรรมปี 4

นายวัลลภ  นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการประกวดหนังสั้นความยุติธรรมปี 4 หัวข้อ “หนัง (ว่าด้วย) กรอบ” โดยมี ดร. พิมพ์รภัช  ดุษฎีอิสริกุล ผู้จัดการโครงการประจำประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านหลักนิติธรรม (The Rule of Law) และวิทยากรจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยให้ความรู้ด้านการผลิตภาพยนตร์กับผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 และอาทิตย์ที่9๙ มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS