Menu
คณะกรรมการ

 

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

 

 


 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการ

 

 

พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รองประธานกรรมการ
 

 

นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์

 ปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการ 

 

นางทรงพร  โกมลสุรเดช

 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กรรมการ 

พลตำรวจเอกชัชวาลย์  สุขสมจิตร์

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรรมการ

 

 

   

 

 

 

 

 

นายวิบูลย์  สงวนพงศ์

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ 

 

นายตระกูล  วินิจนัยภาค

 อัยการสูงสุด

กรรมการ 

 

พลเอกนิวัติ  ศรีเพ็ญ

 เจ้ากรมพระธรรมนูญ

กรรมการ 

 

 

 

   

  

   

  

  

 

    

พลตำรวจเอกสมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง

 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

กรรมการ

นายดิสทัต  โหตระกิตย์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา

กรรมการ

นายสรรเสริญ  พลเจียก

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรรมการ

 

 

 

พันตำรวจเอกสีหนาท  ประยูรรัตน์

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน

กรรมการ

นายเพิ่มพงษ์  เชาวลิต

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปราบยาเสพติด

กรรมการ

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ

 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

 

 

 

 

นายอำพน  กิตติอำพน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรรมการ

นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

กรรมการ

นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

กรรมการ

 

 

 

 

ศ.พิเศษ พล.ต.อ.ดรุณ  โสตถิพันธ์

เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา

กรรมการ

นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์

นายกสภาทนายความ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ณรงค์  ใจหาญ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

มหาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ดร.เจษฏ์  โทณะวณิก

คณบดีคณะนิติศาสตร์

มหาลัยวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

กรรมการ

นายธวัชชัย  ไทยเขียว

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม

กรรมการ

นางสาวนงนารถ  เพชรสม

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

กรรมการ

นายเจียม  เสาวภา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต   ฉ่ำเฉลิม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

 

 

 

 

ศ.พิเศษ พล.ต.อ.ดรุณ  โสตถิพันธุ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายพสิษฐ์  อัศววัฒนาพร

เลขานุการ

 

นายสมณ์  พรหมรส

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

 
 

 

นายวัลลภ  นาคบัว

ผู้ช่วยเลขานุการ