Menu
วารสารกระบวนการยุติธรรม

รวมวารสาร

ปีที่ 10 เล่ม 3

1.บทวิเคราะห์นโยบายและสถานการณ์ด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อจัดทำกรอบวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม <สุภัทรา ปกาสิทธ์ วโรตม์ลิกขดิตถ์>

2.อดีตกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม <พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ , ชฎาธาร โอษธีธ>

3.มาตรการทางกฏหมายในการแสวงหาพยานหลักฐานและการค้นหาความจริงในคดีฟอกเงิน <นงศิรนารถ กุศลวงษ์ 

4.ลักษณะทางกฏหมายของความเป็ฯทายาท ซึ่งได้รับความเสียงหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทนแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 โดยวิธีเทียบเคียงกับบทกฏหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง <ชุติพงศ์ สมทรัพย์>

5.ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีเหมาะสมกับประเทศไทย <ชนิดาภา มงคลเลิศลพ>

6.การสำรสจความคิดเห็นของประชาชนไทยที่เกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต <รองศาสตราจารย์ ดร.ศีรสมบัติโชคประจักษ์ชัด , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา สำเร็จผล , ดร.น้ำแท้ มีบุญสร้าง>

7.AN ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS IN PROSECUTION CRIMINAL JUSTICE ON THE ANTI - TRAFFICKING IN PERSONS ACT B.E.2551 <Assoc. Prof Pol. Col. Kittananthat Lerwongrat> 

ปีที่ 10 เล่ม 2

1.การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาว : มุมมองในโลกปัจจุบัน <พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ>

2.แผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ สภาปฏิรูปแห่งชาติ : แนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาขององค์กรตำรวจไทย     <พิเชษฐ พิณทอง นริศรา จริยะพันธุ์  จิตอุษา ขันทอง>

3.การนำนโยบายและมาตรการของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมาใช้ในประเทศไทย <กรกช ชิระปัญญา>

4.การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินคดีตามพระราบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559 <รังสี มุทธามุนี>

5.การแสวงหาข้อเท็จจริงโดยนำระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาคดีสิ่งเเวดล้อมของศาลยุติธรรม <ประเสริฐ สิทธินวผล>

6.บทวิเคราะห์ปัญหาคดีอาญาฟอกเงินในประเทศไทย <นงศิรนารถ กุศลวงษ์>

7.การปฏิบัติอายัดตัวผู้ต้องขังที่มีคดีในเรือนจำทัณฑสถานซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคลากร <ผอ.ดร.อิทธิกร ขำเดช  วิจิตร วิชัยสาร  ดร.วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์>

8.บทความพิเศษ "ยุติธรรม 4.0" <ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ>

ปีที่ 10 เล่ม 1

1.การประยุกต์ใช้การจัดทำเค้าร่างของอาชญากรกับการสืบสวนคดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาการปลอมแปลงเว็บไซต์วารสารทางวิชาการ <เบญญาภา มารินทร์>

2.ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม <รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์  กัลยะจิตร>

3.การศึกษาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันแลละแก้ไขปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง <ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก ดร.พงศ์กุลธร  โรจน์วิรุฬห์>

4.การบูรณาการทุนทางสังคมของโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรมในการบำบัด รักษา แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด <เรณู  ไชยวุฒิ>

5.รูปแบบการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทนายความอาสาของสภาทนายความไทย <ณรงค์ศักดิ์  สุขวิบูลย์>

 

ปีที่ 9 เล่มที่ 3

1.ขอบเขตของการเป็น "ผู้ใช้" : กรณีผู้ถูกใช้ตัดสินใจกระทำความผิดแล้วต่อมาเปลี่ยนใจไปกระทำความผิดอันใหม่ที่เป็นผลมาจากการก่อให้กระทำความผิด<พงศ์พิงค์ มูลพงศ์อนุพันธุ์>

2.สารสำคัญและข้อสังเกตบางประการตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559<รศ.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์>

3.โครงการวิจัยเชิงทดลองนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดหญิงในประเทศไทย<ผศ. พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล รศ. ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์ ดร.ศศิภัทรา ศิริวาโท>

4.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยจากการดักฟังทางโทรศัพท์และการได้มาซึ่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 14 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519<นิทธันต์ ขันธรูจี>

5.การจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการขอทาน<ดร.ไพรัช บวรสมพงษ์>

6.CROSS - BORDER WORKFORCE IN ASEAN<2Lt. Paramate Boonayanan>

 

ปีที่ 9 เล่มที่ 2

1. การจัดทำประมวลกฎหมายสารบัญญัติยาเสพติดของประเทศไทย <ศ.ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคณะ> 

2.การบริหารงานยุติธรรมบนพื้นฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต่อแนวทางการสร้างความสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา : จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส <รศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ รศ.ภาณุ ธรรมสุวรรณ รศ.กรกฎ ทองขะโชค ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ และวิวัฒน์ ฤทธิมา>

3.โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งองค์กรช่วยเหลือผู้พ้นโทษ <รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย และรศ.พงศ์สัณฑ์  ศรีสมทรัพย์>

4.มาตรการบำบัดผู้กระทำความผิดทางเพศด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ <วศินี  กมลวารินทร์ และผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์>.pdf

5.ความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของหญิงที่โดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร <ณิศพล  รักษาธรรม  เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และประพนธ์ สหพัฒนา>.pdf

6.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิเสธยาเสพติดของนักเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร <ณัฐธิดา  เดชมิตร>.pdf

 

ปีที่ 9 เล่มที่ 1

1.การนำตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกระทบกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน <ดร.อิทธิกร  ขำเดช, ดร.วีระพัฒนา์  กฤตธนาทิพย์>

2.การจัดการของภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย <รศ.ดร.เชษฐ  รัชดาพรรณาธิกุล, ผศ.พ..ต.ท.ดร.พชร  สันทัด>

3.ความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรม : ชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและการใช้กฎหมายพิเศษ <ผศ.กรกฎ ทองขะโชค, ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ, ดร.ธีรพร ทองขะโชค และมูหำหมัด สาแลบิง>

4.ผลของการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรึกษาแบบภวนิยมต่อการเห็นคุณค่าแห่งตนของผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติดในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร <ทัศวลัย  ทองเนื้อแปด>

5.ปัญหาการฟอกเงินในธนาคารต่างชาติในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน <ชมเกตุ  งามไกวัล>

6.ผลการให้การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเกสตัลท์ร่วมกับดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวล <จุติมา ด้วงนุ้ย>

7.แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทย <วัลลภ นาคบัว>

 

ปีที่ 8 เล่มที่ 3

1.สาระสำคัญและข้อสังเกตบางประการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 <รศ.ดร.เชษฐ รัชดา พรรณาธิกุล, กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์>

2.การศึกษาระยะเวลาการเน่าเปื่อยของศพในสุสาน <ณัฐธิดา ศรีนาค และคณะ>

3.ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน กรณี การกำหนดเงื่อนไขโทษประหารชีวิตและความผิดทางการเมือง <อภินันท์ ศรีศิริ>

4.ยุทธศาสตร์การจัดตั้งองค์กรวิชาชีพโนตารีในประเทศไทย <ภัทรวรรณ ทองใหญ่> 

5.มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพผู้สอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ <สุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ>

6.แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดของประเทศไทย <รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล>

7.การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นของสำนักงานศาลยุติธรรม <วัลลภ นาคบัว>

 

ปีที่ 8 เล่มที่ 2

1.การทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาททางการแพทย์ <บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์, ณัฐฏ์ศาสน์ สิทธิชัย>

2.การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เพื่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอนาคต <สิทธิกร ศักดิ์แสง>

3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา <จำลองลักษณ์ อินทวัน>

4.มาตรการความร่วมมือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันภัยยาเสพติด กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี <ดร.อัคคกร ไชยพงษ์>

5.การศึกษาหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานีตำรวจ
: ศึกษากรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาล <รศ.พ.ต.อ. ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ และคณะ>

6.การสรุปผลการศึกษาทบทวนและเตรียมความพร้อมเพื่อการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ.2557 <เทวินทร์ อินทรจำนงค์>

 

ปีที่ 8 เล่มที่ 1

1.การสำรวจข้อมูลการกระทำผิดซ้ำของผู้ที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา <ผศ.พ.ต.อ. ดร.พงศ์กุลธร โรจนวิรุฬห์ และคณะ>

2.การบริหารงานยุติธรรมภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกและพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ <ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ, พล.ต.ต. ดร.กฤษกร พลีธัญญวงศ์>

3.เครือข่ายภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ <ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์, ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ>

4.ความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการสำรวจอาชญากรรมโดยมหาวิทยาลัยรังสิต <ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ>

5.การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติภาค 7 <ธารินี แสงสว่าง>

 

ปีที่ 7 เล่มที่ 3

1.กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน <สุมนทิพย์ จิตสว่าง>

2.หลักนิติธรรมสากลกับวิชาชีพทนายความ <ภัทระ  ลิมป์ศิระ, อภิชัย  มานิตยกุล, ธัญ  สกุลธัญ>

3.การรับฟังและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทางการแพทย์ในคดีข่มขืนกระทำชำเรา <บุญศักดิ์  หาญเสอดสิทธิ์>

4.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว <ป้อมฤดี  กุมพันธ์>

5.พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงกรณีศึกษาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร <ณัฏฐาภรณ์  โสกัณฑัต>

6.การบังคับใช้กฎหมายกับการกระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน <เสาวนีย์  สงวนกลิ่น>

 

ปีที่ 7 เล่มที่ 2

1.วัตถุแห่งคดีในคดีอาญาคืออะไร? <กรรภิรมย์ โกมลารชุน>

2.ถ้อยคำของผู้ถูกจับในชั้นจับกุม <สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์>

3.การบังคับใช้กฎหมายท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองกรณีอารยะขัดขืน <กฤษณพงค์ พูตระกูล>

4.ประสบการณ์ทางความคิดเรื่องการข่มขืนกระทำชำเราในกฎหมายอังกฤษ <นงศิรนารถ กุศลวงษ์>

5.คุณภาพของแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นในการคัดกรองเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด <ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์>

6.การขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในประเทศไทย <ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ , ทนงศักดิ์ มหากุศล>

 

 

ปีที่ 7 เล่มที่ 1

1.การบริหารงานตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของสถานีตำรวจนครบาล <พ.ต.ต.ดร.พชร สันทัด และ รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล>

2.กระบวนการสอบสวนและหลักฐานคดีความผิดทางเพศ <รศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ และ รศ.ดร.นิทัศน์  ศิริโชติรัตน์>

3.มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของเจ้าพนักงานจากการถูกถ่ายวีดิทัศน์โดยมิได้ยินยอม <รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์>

4.การพลิกโฉมกองบังคับการปราบปรามสู่การเป็งองค์การแห่งการเรียนรู้ <พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ>

5.การศึกษาระดับความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 <ดวงพร บุญสม>

6.การรับรู้ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังของเจ้าหน้าที่เรือนจำความมั่นคงสูง

 

ปีที่ 6 เล่มที่ 3

1.มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันในประเทศมาเลเซีย <ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล>

2.กฎหมายเพื่อการพัฒนาธุรกิจพลังงานทางเลือก <รศ.สุมาลี วงษ์วิทิต>

3.ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 <สมหวัง ก๋าอิ่นแก้ว>

4.วิกฤตการณ์แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 <ร.ต.ท.วิษณุ พงศ์พันธุ์อนุสร>

5.โครงการวิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ (ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปีพ.ศ.2555 <ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ และคณะ>

6.การศึกษาคะแนนความสามารถทางสติปัญญาของเด็กและเยาวชนชายที่กระทำผิดโดยใช้ความรุนแรงโดยใช้แบบทดสอบความสามารถทางสติปัญญาวิสค์ธรี ฉบับภาษาไทย <ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง>

7.รูปแบบการพัฒนาความรู้ผู้ประสานงานจัดการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก้ไขความขัดแย้งเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา <ณภาทิพ เกสสมบูรณ์>

 

ปีที่ 6 เล่มที่ 2

1.การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ <ผศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล>

2.การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีศึกษา: สัญญาการให้บริการอินเตอร์เน็ต <ร.ต.อ.จักรพันธ์ ก้อนผูก>

3.มาตรการกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางน้ำ <รัฐชฎา ฤๅแรง>

4.การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและอาชญากรรมกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการรักษาความปลอดภัย : การเข้ามามีบทบาทของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมอาชญากรรม <ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ>

5.การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก : กรณีศึกษาการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับมาใช้ในประเทศไทย <เปรมมิศา หนูเรืองงาม>

 

ปีที่ 6 เล่มที่ 1

1.มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ถูกดักฟังการสื่อสารข้อมูล <ผศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์>

2.มาตรการทางกฎหมายเชิงป้องกันในการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีความรับผิดในผลิตภัณฑ์ <วันชัย ไพบูลย์อภิบาล>

3.ปัญหาการจ้างเหมาแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน <วีระพงษ์ บึงไกร และ สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์>

4.บทบาทเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคามในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชน <อมรรัตน์ อริยะชัยประดิษฐ์ นิ่มหนู>

5.การคุ้มครองพยานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ <ภควดี ประดับเพชรรัตน์>

 

ปีที่ 5 เล่มที่ 3

1.การพัฒนากฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคกรณีการชำระสินค้าและบริการล่วงหน้า <ธีระรัตน์ จีระวัฒนา>

2.แนวทางการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ให้คุ้มค่า <ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ>

3.การนำกลยุทธ์แบบ Community Policing มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันอาชญากรรมในเขตเมือง : กรณีศึกษา ชุมชนในเขตลาดพร้าว บางนา และบางพลัด กรุงเทพมหานคร <ผศ.ดร.ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และ ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล>

4.การติดตามและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร <รศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต>

5.การพัฒนามาตรฐานวิธีการตรวจพิสูจน์หาระยะยิงและรอยกระสุนปืนแบบไม่ทำลายตัวอย่างโดยเทคนิค X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF) และ FT-IR Spectroscopy <ร.ต.ท.มนตรี ดอนฟุ้งไพร และคณะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์>

 

ปีที่ 5 เล่มที่ 2

1.Current Issues in Thai Criminal Justice <Chavanut Janekarn>

2.วัยรุ่น : ยุวอาชญากรและเหยื่ออาชญากรรม <ดร.คทารัตน์ เฮงตระกูล>

3.ความรับผิดทางแพ่งจากการใช้บัตรเครดิต (กรณีมีเซลสลิป) <มนูญธรรม ปรีชาไว>

4.ปัญหาการคุ้มครองธรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 <ปัญญาพน เจริญพานิช>

5.หลักสุจริต <กมล ตันจินวัฒนกุล>

6.การฟ้องคดีความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ของฝรั่งเศส <มาโรจน์ ขจรไพศาล>

 

ปีที่ 5 เล่มที่ 1

2.ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 : ศึกษากรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ <สถาพร สอนเสนา>

3.ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายทางจิตใจตามกฎหมายละกษณะละเมิด <จักรินทร์ โกเมศ>

4.ตัวชี้วัดพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน <ศศิวิมล ทองกลม>

5.การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา <รัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ>

 

ปีที่ 4 เล่มที่ 4

1.แนวทางและความเป็นไปได้ในการนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย <รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์>

2.โครงการพัฒนาระบบการเปิดเผยพยานหลักฐานในคดีแพ่งมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะ <รศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณาพานิช>

3.ระบบ e-Auction กับการฮั๊วประมูลก่อสร้างภาครัฐ <รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค>

4.พันธมิตรภาคประชาคมกับการปลดปล่อยให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม <กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัยสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์>

5.การจัดทำตัวชี้วัดความยุติธรรมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ>..pdf

 

ปีที่ 4 เล่มที่ 3

2.การจำคุกในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำ <ฐิติมา ประเสริฐ>

3.มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพร่ข่าวผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศ <ศศิภา เรืองฤทธิ์ชาญกุล>

4.การควบคุมผู้ต้องโทษโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ <ซีต้า ธนฐิติวงศ์>

5.ปัญหากฎหมายของมาตรา 423 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ <พรศิริ ทวดสิญจน>

6.ปัญหาของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสถานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว <คณาธิป ทองรวีวงศ์>

 

ปีที่ 4 เล่มที่ 2

1.มาตรการป้องกันและปราบปรามการละเมิดสิทธิ์ของภาครัฐในมุมมองของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบันเทิง ในท้องที่กรุงเทพมหานคร <กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร>

2.มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน <เนาวรัตน์ ศิริเพ็ชร>

3.ข้อควรพิจารณาบางประการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายไทย <วีระพงษ์ บึงไกร>

4.การคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการทางการแพทย์ <ธนโรจน์ หล่อธนะไพศาล>

5.หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชยตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... <จุฬสมา โพธิอุโมงค์>

6.การออกมรณบัตรและหนังสือรับรองการตายในประเทศเยอรมณี อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และสหรัฐอเมริกา <น.พ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์>

7.ปัญหาการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีที่ผู้ต้องหาถูกคุมขังอยู่ในคดีอื่นที่เรือนจำอยู่ในเขตอำนาจศาลอื่น <วัฒนากร สั้นนุ้ย>

8.การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน กับพฤติกรรมการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ศึกษาเชิงทฤษฎีอาชญาวิทยา <วันทินีย์ เอี่ยมกระสินธุ์>

9.สาเหตุการก่ออาชญากรรมของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดระนอง <อัฐภิญญา จงเจริญ>

 

ปีที่ 4 เล่มที่ 1

2.การใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตของตำรวจ : ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน <พิเชษฐ พิณทอง>

3.สัญญาสัมปทาน <สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ>

4.แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรคู่ขนานนิติศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต (สิทธิมนุษยชนศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <อมรรัตน์ อริยะชัยประดิษฐ์ นิ่มหนู>

5.ปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินในเขตป่าศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านหนองจาน ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.จอนแก่น <ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล, สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล>

6.บุญเข้ากรรม : ฮีตอีสานว่าด้วยการมีส่วนร่วมเชิงสมานฉันท์ระหว่างคณะสงฆ์และชาวบ้านในการแก้ไขฟื้นฟูพระสงฆ์ที่ผิดวินัย <ผศ.ร.ต.อ.ดร.คทารัตน์ เฮงตระกูล>

7.บทความ IT Outsourcing มิติที่ท้าทาย กับการอำนวยความยุติธรรม : โครงการ Data Exchange Center (DXC) <สิรินพัชร มณีโชติ>

8.ศาลสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ : ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมในประเทศอังกฤษ <ปีดิเทพ อยู่ยืนยง>

 

ปีที่ 3 เล่มที่ 4

1.นิติปรัชญาเรื่อง : ทบทวนจริยธรรม ในแง่ "ความหมาย ที่มา หลักการ และความสัมพันธ์กับกฎหมาย" <ดิเรก ควรสมาคม>

2.สิทธิพื้นฐานของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศ <ภัทระ ลิมป์ศิระ>

3.การคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการถูกรบกวนด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพาณิชย์โดยผู้รับมิได้เรียกร้อง <คณาธิป ทองรวีวงศ์>

4.การพัฒนาศูนย์แลกเปลียนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) <ดนุพล ชื่นอารมณ์>

5.ปัจจัยในการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา <ชญาณ์นันท์ บวรสมสฤษดิ์>

6.คอร์รัปชั่น อาชญากรรมของแผ่นดิน <พิเชษฐ พิณทอง>

7.ราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ กระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ไขผู้กระทำผิด <เพลินใจ แต้เกษม>

8.การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ครอบครัว และสังคมวัยรุ่นชายที่กระทำผิดครั้งแรก วัยรุ่นชายที่กระทำผิดซ้ำ และวัยรุ่นชายทั่วไป <สุภัทรา ปกาสิทธิ์>

 

ปีที่ 3 เล่มที่ 3

1.รัฐธรรมนูญกับการแก้ไขปัญหาคดีค้างพิจารณาในศาลฎีกา <วิรัช ชินวินิจกุล>

2.การประเมินการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 <พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์>

3.กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กับการระงับข้อพิพาททางอาญาในชั้นสอบสวน <ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง>

4.บทบาทของอัยการในการกำหนดโทษคดีอาญา <นิติกาญจน์ นาคประสม>

5.ปัญหาทางกฎหมายของสัญญาจ้างบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน <วิทยา นพมาศ>

6.การลงโทษทางอาญาและรูปแบบวิธีการลงโทษในกฎหมายอาญาลาว <ร.ต.อ.ดร.คทารัตน์ เฮงตระกูล>

7.ทิศทางการพัฒนางานด้านยุติธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ <ดวงหทัย แนวพนิช>

 

ปีที่ 3 เล่มที่ 2

1.การแก้ไขกฎหมายล้มละลาย โดยปรับปรุงโครงสร้างทั้งฉบับ (ตอนที่ 2) <พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร>

2.พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ผู้ป่วยทางจิตได้รับการคุ้มครองจริงหรือ? <ศลทร คงหวาน, จักรกฤษณ์ วรวีร์>

3.การประชาทัณฑ์กับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ <อภิศักดิ์ ทองนพคุณ, รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย>

4.โลกจำลองในเอเชีย : แบบจำลองทางธุรกิจและประเด็นกฎหมาย <วงศ์วชิร โอวรารินทร์, ศลทร คงหวาน>

5.ล่าข้ามศตวรรษ : 13 ปี แห่งการต่อสู้กับนายราเกซฯ <จุลสิงห์ วสันตสิงห์>

6.ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ของอังกฤษ <จิราพร สุทันกิตระ>

7.เขตอำนาจศาลปกครอง : ศึกษาสัญญาทางปกครองเฉพาะกรณีสัญญาการพัสดุ <อาภาพงศ์ กฤตเวทิน>

8.ความยุติธรรมในความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนในชนบทไทย <ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, ปาริชาติ พงษ์ชัยศรี>

 

ปีที่ 3 เล่มที่ 1

1.เทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษีอากร และการเงิน <พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง>

2.การแก้ไขกฎหมายล้มละลาย โดยปรับปรุงโครงสร้างทั้งฉบับ (ตอนที่ 1) <พสิษฐ์  อัศววัฒนาพร>

3.ปัญหาการค้าและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับโลก <ก่องเพชร กุลสุจริต>

4.สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายปกครอง : การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน <ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์  อัศวโรจน์>

5.ปัญหาที่เกิดจากการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <แสงระวี สวัสดิบุตร>

6."BB GUN" กับ "อาวุธปืน" สิ่งเทียมอาวุธปืนและข้อควรระวัง <อภินันท์  ศรีศิริ>

7.สำนักงานกิจการยุติธรรมกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม <วิทยา  สุริยะวงค์>

 

ปีที่ 2 เล่มที่ 4

1.เบื้องหลังชีวิตของอาชญากรมืออาชีพ <เพลินใจ  แต้เกษม>

2.การยกเลิกโทษประหารชีวิตในสังคมไทย <กนกวรรณ  ขวัญดี>

3.การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการในการจัดสวัสดิการของสถานประกอบกิจการ (เพื่อความเป็นธรรมในระบบแรงงาน) <มงคล  เทียนประเทืองชัย>

4.หลักการควบคุมกำกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย <จันทิมา  นิธิปัญญา>

5.การนำพยานหลักฐานทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Evidence) มาใช้ในการดำเนินคดี  <ธิดาพร  ศิริถาพร>

6.ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างระบบแบบและระบบทะเบียน : ศึกษากรณีสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ <สุดารัตน์  ภัทรานุรักษ์กุล>

7.เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ <ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์>

8.ความเป็นไปได้ในการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคลในบริบทของอาเซียน <อัครวัฒน์  เลาวัณย์ศิริ>

9.กลไกระงับข้อพิพาทในอาเซียนกับการเป็นองค์กรที่มีฐานทางกฎหมาย (Rule-based Organisation) <พัชร์  นิยมศิลป์>

10.การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : เสรีภาพใหม่ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 <เข็มทอง  ต้นสกุลรุ่งเรือง>

 

ปีที่ 2 เล่มที่ 3

1.การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ไร้ที่อยู่อาศัยภายใต้กฎหมายไทย : ศึกษาวิเคราะห์จากปัญหาของสังคมไทย <อัครินทร์  อัคนิทัต>

2.ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ <บวรวรรณ  อินจำปา>

3.To what extent is the right of privacy protected under the Telecommunications (Interception and Access) Act 1979 (Cth)? <เธียรพร  วงศ์กำแหงหาญ>

4.อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนให้พ้นจากการถูกบังคับให้หายสาบสูญ : ผลกระทบทางกฎหมายต่อประเทศไทย <คมกฤช  หาญพิชาญชัย>

5.บุพปัจจัยและผลลัพธ์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการยุติธรรมข้อพิพาทของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดทางอาญา <ผศ.สุวิมล  สายสวัสดิ์ พิชญไพบูลย์>

6.ทัศนะของพันธมิตรราชทัณฑ์ต่อการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานราชทัณฑ์ <เพลินใจ  แต้เกษม>

7.อัตมโนทัศน์ของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด <ดวงกมล  สังสกุลณีย์>

8.มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว : ศึกษาเปรียบเทียบการเฝ้าติดตามคุกคาก (Stalking) กับการถ่ายภาพโดยมิได้รับรู้และยินยอม <คณาธิป ทองรวีวงศ์>

9.มาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ที่มีสภาพจิตไม่ปกติ : ศึกษากรณีการดำเนินคดีอาญาการรับโทษทางอาญา และการคุ้มครองสังคม <ศกุนา  เก้านพรัตน์>

10.กฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญาไม่มีผลย้อนหลัง <วีระพงษ์  บึงไกร>

11.สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายปกครอง : การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน <ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์  อัศวโรจน์>

 

ปีที่ 2 เล่มที่ 2

1.ความเป็นอิสระขององค์กรอัยการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 <วัฒนพงศ์  วงศ์ใหญ่>

2.การบริหารจัดการที่ดีกับการพัฒนาประเทศ <ดร.อุทิศ  ขาวเธียร>

3.พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 <ผศ.ดิเรก  ควรสมาคม>

4.A Comparative Study of Problems in Consumer Law for Electronic Commerce in Thailand and the United States <Jaratphun  Nethin>

5.วิกฤตเศรษฐกิจกับสิทธิที่ควรรู้ : กรณีเลิกจ้าง (Economic Crisis and Labour Law in Terms of Dismissal) <มงคล  เทียนประเทืองชัย>

6.การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดร้ายแรงทางเพศ <ผศ.ดร.ชาญคณิต กฤตยา  สุริยะมณี  และคณะ>

7.Rethinking Strategies in Legal Protection of Tradition Knowledge A Case Study of Thailand <Sun  Thathong>

8.การค้าหญิงและเด็ก <สำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ>

9.ย้อนอดีต เพื่อก้าวสู่อนาคตกฎหมายอาญาไทย <พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร  ธัญญสิริ>

10.ปัญหาการนำผลการวิจัยไปสู่ภาคปฏิบัติของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม <ผศ.ดร.ศรีสมบัติ  โชคประจักษ์ชัด  และคณะ>

 

ปีที่ 2 เล่มที่ 1

 

1.LESSONS LEARNED : BANKRUPTCY REFORM IN THAILAND <Wisit  Wisitsora-At>

2.การแปรรูปกิจการของรัฐไปยังภาคเอกชน (Privatisation) โอกาสหรือความเสี่ยงในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย <พ.ต.ต.ชวนัสถ์  เจนการ>

3.การพัฒนารูปแบบแนวทางการประสานความร่วมมือกระบวนการยุติธรรมในส่วนภูมิภาค <รศ.ดร.ชลัยพร  อมรวัฒนา>

4.ความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนที่อาชญากรรม (Crime Mapping) ในประเทศไทย <รศ.สุดสงวน  สุธีสร>

5.การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระสงฆ์ที่อาบัติปราชิกกรณีเสพเมถุน <ร.ต.อ.ดร.คทารัตน์  เฮงตระกูล>

6.สถานะทางกฎหมายของประกาศคณะปฏิวัติ <สิทธิกร  ศักดิ์แสง>

7.Corporation Codes Conduct กับความรับผิดชอบของบริษัทข้ามชาติเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน <วิวิธ  วงศ์ทิพย์>

8.ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกบันทึกภาพโดยมิได้รับรู้และยินยอม <คณาธิป  ทองรวีวงศ์>

9.จริยธรรม บนความเป็นอิสระของผู้พิพากษา <วรรณี  วงศาสุลักษณ์>

10.สถานะทางกฎหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (USER INTERFACE) <วรพนธ์  ด่านวิวัฒน์>

 

ปีที่ 1 เล่มที่ 2

1.การพัฒนาวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐาน : วิธีนำสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ <ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ  ภักดีธนากุล>

2.การสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมในประเทศไทย : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมยุคใหม่ <ผศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย>

3.การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : มุมมองความต้องการและความจำเป็นทางเศรษฐกิจและกฎหมาย <สุรางคณา วายุภาพ, รจนา  ล้ำเลิศ, กรุง เหลืองมโนธรรม>

4.การหลอมรวมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับผลกระทบทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม : การมองไปข้างหน้าเพื่อเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายรองรับ <สุรางคณา วายุภาพ, อัจฉราพร หมุดระเด่น, ภัทรวรรณ จารุมิลิน>

5.การรับฟังพยานหลักฐานและศาลอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาของ Check Truncation วาระเร่งด่วนของสถาบันการเงิน <สุรางคณา วายุภาพ, วีรยา จุลมณีวงศ์>

6.แนวทางการพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Court System) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย <ภัทรศักดิ์ วรรณแสง>

7.CISG : แนวทางการพัฒนากฎหมายไทยเพื่อเข้าเป็นภาคี <วิลาวรรณ มังคละธนะกุล>

8.มาตรการทางกฎหมายในคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของกลุ่มบริษัท <อารัทธ์ สิงห์ชูวงศ์>

9.Recent Amendment to Thai Law on Limited Companies : an Important Step Forward or a Missed Opportunity? <วิภานันท์ ประสบปลื้ม>

 

 

 

ปีที่ 1 เล่มที่ 1

1.การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ: การพัฒนากระบวนการยุติธรรม <ดวงหทัย แนวพนิช>

2.ข้อเสนอทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม <เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์>

3.กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ <นรินทิพย์ ศิรวาณิชย์>

4.Nominee System and Abuses of Indirect Shareholding in Thailand's Capital Market <Patanaporn Kowpatanakit>

5.Fiduciary Duty กับความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ <รัชดาพร สังวร>

6.การจัดการสินสมรสของคู่สมรสในทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตร <ปภาศรี บัวสรรค์>

7.การใช้กฎหมายลักษณพีสูท ดำน้ำ ลุยเพลิงที่ปรากฏในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน <กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ>

8.การรอการลงโทษปรับ <ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ>

9.องค์กรรับเรื่องร้องทุกข์จากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ <พงษ์ธร ธัญญสิริ>