คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก
รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
นายชัยเกษม นิติสิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงการคลัง
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายสุรชัย ศรีสารคาม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
อัยการสูงสุด
พลเอกจิระ โกมุทพงศ์
เจ้ากรมพระธรรมนูญ
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายณรงค์ รัตอมฤต
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พันตำรวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายอำพน กิตติอำพน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นายดิเรกฤิทธิ์ เจนครองธรรม
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
พลตำรวจเอก ดร.ดรุณ โสตถิพันธุ์
เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา
นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
นายกสภาทนายความ
รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายธวัชชัย ไทยเขียว
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
นางสาวนงนารถ เพชรสม
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
นายเจียม เสาวภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พลตำรวจเอก ดร.ดรุณ โสตถิพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิทยา สุริยะวงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เลขานุการ
นายสมณ์ พรหมรส
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ
นายวัลลภ นาคบัว
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ